Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Informace k provozu základní školy od 1. 9. 2021 a k testování žáků

 • vstup do prostor školy bude umožněn pouze osobám s respirátorem či chirurgickou rouškou (prosíme rodiče, aby do prostor školy vstupovali jen v nezbytně nutných případech),
 • každá osoba vstupující do prostor školy je povinna vydezinfikovat si před vstupem ruce,
 • ve společných prostorách školy (chodby, jídelna, šatny apod.) a o přestávkách platí povinnost pro žáky a zaměstnance školy nosit respirátor nebo chirurgickou roušku. Během výuky nemusí žáci a učitelé ochranu úst a nosu používat.

Testování žáků

 • testování žáků antigenními testy typu Genrui proběhne první vyučovací hodinu 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 ve kmenových učebnách pod dozorem pedagogického pracovníka, podle pokynů MŠMT a za dodržení hygienických pravidel. Video návod k testování zde. Testování žáků 1. tříd proběhne první vyučovací hodinu 2. 9. 2021 a poté ve výše uvedených termínech,
 • v případě, že zákonný zástupce bude chtít být u testování přítomen, může navštívit testovací prostor naproti vrátnice školy od 7:40 do 8:10 společně s dítětem, kde podle manuálu a pod dohledem pověřeného pracovníka provede vlastní testování a výsledek sdělí pověřenému pracovníkovi školy,
 • v případě, že zákonný zástupce bude k testování chtít využít přinesené vlastní antigenní testy (např. ze slin) je povinen tuto skutečnost sdělit vedení školy e-mailem na adresu info@zspolanka.cz v dostatečném předstihu před vlastním testováním,
 • v případě, že zákonný zástupce nebude souhlasit s testováním dítěte, je povinen tuto informaci sdělit třídnímu učiteli. Žákovi bude umožněna přítomnost ve škole pouze za předpokladu, že po celou dobu včetně výuky bude míst nasazen respirátor nebo jinou schválenou ochranu dýchacích cest,
 • v případě, že zákonný zástupce nebude souhlasit s testováním ani s ochranou úst a nosu, je povinen tuto informaci sdělit třídnímu učiteli. Žákovi nebude umožněna přítomnost ve škole a bude mu elektronicky předán rozsah probíraného učiva v době jeho nepřítomnosti a další podklady k výuce.

Testovat se nemusí žáci

 • očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování),
 • po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),
 • u kterých proběhlo testování v odběrovém místě a negativní výsledek testu předloží třídnímu učiteli. Test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu).

Závěrečné informace

 • v případě pozitivního testu žáka za nepřítomnosti zákonného zástupce bude žák umístěn pod dohledem pracovníka školy do izolační místnosti, zákonný zástupce bude školou neprodleně informován a je povinen si dítě vyzvednout v co nejkratší možné době a informovat o situaci praktického lékaře dítěte,
 • výsledek následného PCR testu je zákonný zástupce povinen neprodleně sdělit třídnímu učiteli nebo vedení školy,
 • dodržovat aktuální pravidla vydané MŠMT, krajskou hygienickou stanicí či jiným orgánem veřejného zdraví.

Zároveň rodičům doporučujeme, aby neposílali své dítě do školy v případě, že bude vykazovat známky nachlazení či jiného běžného sezónního onemocnění. Děkujeme.


26.08.2021 Zpět
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: